• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกนกวรรณ ศรีดาว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวกีรติ เพ็ชรช่วย
   2. นายอัษฎาดล พรหมจรรย์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายสิทธินนท์ บับภาร
   2. นางสาวปิยาพัชร ศรีนิล
   3. นางสาวนภัสวรรณ ชูรอด
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง