• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวกนกวรรณ ศรีดาว 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวกีรติ เพ็ชรช่วย
   2. นายอัษฎาดล พรหมจรรย์
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธนาภรณ์ เปาะทองคำ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอนัญญพร สีสุพัก 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวอัลดา ทะนะมาศ
   2. นางสาวอังคณา รัตนจันทร์
   3. นางสาวนภัสวรรณ ชูรอด
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน