• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนรากร นะวานิช 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นายธีรเมธ เวศนานนท์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวกฤษณา สุดช่วย
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษา ร้านคุณจรัญญา ขาว
  ปวช.  1. นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว
   2. นายวรายุทธ แซ่ซิ่น
   3. นางสาวจิราวรรณ มะอาจเลิศ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ Snake Ladder Accounting
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ
   2. นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง
   3. นางสาวรัชนีกร ชูประดิษฐ์
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ชั้น ปวช.2/1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางจิราวรรณ จรมิตร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง