• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวิรุต สุระกำแหง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวสุวนันท์ อุปลา
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณระบบฐานของตัวเลข ด้วยการทำแบบฝึกหัดและการท่องจำสูตรการคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาบัญชี
  เรื่อง:เจตคติที่มีต่อวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของนักเรียนชั้น ปวช.3
  ไม่มีระดับ  นางสาวปภัสวรรณ ปุรินทราภิบาล 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า" วิชา การขายตรง ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิตรา แก้วพิพัฒน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง