• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัลย์ นะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ปวช.  1. นางสาวธนพร พจจำเนียร
   2. นางสาวภัทราวดี สิทธิรักษ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายของชำ "นางศรีสุดา ทิศเกลี้ยง"
  ปวช.  1. นางสาวภควตี พิทักษ์
   2. นายอนุพันธ์ ปรีชา
   3. นางสาวศิรภัสสร พานทอง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน