• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวุฒิไกร เขื่่อนขันธ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัณย์ นะพล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริศรา ชื่นศรีทอง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ อินสงเคราะห์
   2. นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์เชียร
   3. นางสาวฐิติวรดา แสงศรี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการสิ่งประดิษฐ์ป้ายไฟเพื่อบริการแก่โรงเรียนเจริญมิตร
  ปวช.  1. นายพรเทพ ชาญพล
   2. นางสาวหัสติยา เกตุเพชร
   3. นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส
  89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน