• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ อาจหาญ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวจิรวรรณ มะอาจเลิศ
   2. นายวรายุทธ แซ่ซิ่น
   3. นายภานุวัฒน์ หอมกอ
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตสื่อ Animation ฟัง พูด อ่าน เขียน พยัญชนะไทยให้โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์
  ปวช.  1. นายกัมปนาท คำนวนศิลป์
   2. นายศราชัย สุดช่วย
   3. นายศุภกิตติ์ จิตรกล้า
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง