• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวิรุต สุระกำแหง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัลย์ นะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวสุวนันท์ อุปลา
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ อาจหาญ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวจิรวรรณ มะอาจเลิศ
   2. นายวรายุทธ แซ่ซิ่น
   3. นายภานุวัฒน์ หอมกอ
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตสื่อ Animation ฟัง พูด อ่าน เขียน พยัญชนะไทยให้โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์
  ปวช.  1. นายกัมปนาท คำนวนศิลป์
   2. นายศราชัย สุดช่วย
   3. นายศุภกิตติ์ จิตรกล้า
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ปวช.  1. นางสาวธนพร พจจำเนียร
   2. นางสาวภัทราวดี สิทธิรักษ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายของชำ "นางศรีสุดา ทิศเกลี้ยง"
  ปวช.  1. นางสาวภควตี พิทักษ์
   2. นายอนุพันธ์ ปรีชา
   3. นางสาวศิรภัสสร พานทอง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณระบบฐานของตัวเลข ด้วยการทำแบบฝึกหัดและการท่องจำสูตรการคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาบัญชี
  เรื่อง:เจตคติที่มีต่อวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของนักเรียนชั้น ปวช.3
  ไม่มีระดับ  นางสาวปภัสวรรณ ปุรินทราภิบาล 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า" วิชา การขายตรง ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิตรา แก้วพิพัฒน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง