• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนรากร นะวานิช 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวุฒิไกร เขื่่อนขันธ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัณย์ นะพล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริศรา ชื่นศรีทอง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นายธีรเมธ เวศนานนท์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวกฤษณา สุดช่วย
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ อินสงเคราะห์
   2. นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์เชียร
   3. นางสาวฐิติวรดา แสงศรี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฐธิดา อินทร์ทุ่ม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการสิ่งประดิษฐ์ป้ายไฟเพื่อบริการแก่โรงเรียนเจริญมิตร
  ปวช.  1. นายพรเทพ ชาญพล
   2. นางสาวหัสติยา เกตุเพชร
   3. นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส
  89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษา ร้านคุณจรัญญา ขาว
  ปวช.  1. นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว
   2. นายวรายุทธ แซ่ซิ่น
   3. นางสาวจิราวรรณ มะอาจเลิศ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ Snake Ladder Accounting
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ
   2. นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง
   3. นางสาวรัชนีกร ชูประดิษฐ์
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ชั้น ปวช.2/1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางจิราวรรณ จรมิตร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง