• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมาริษา นาคพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกวรรณ สงมา 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปัทมาวดี หนุมแทน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายพันธกานต์ จิตรเที่ยง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง