• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวจุฑามาศ พลพระ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนันทิกานต์ ผลทอง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสิทธิโชค อินทรสิทธิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน คู่มือการจัดทำบัญชีมินิมาร์ทดำรง
  ปวส.  1. นางสาวกัญชพร ธนะสูตร
   2. นางสาวสลิลทิพย์ พรมชู
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน