• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ
  ปวส.  1. นางสาวญาณิศา ภูกิ่งเงิน
   2. นางสาวอภิชญา เลขะจิตร
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน