• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรอมล ทองหลิ้ม 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    2 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวญาณิศา ภู่กิ่งเงิน 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง