• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวมาริษา นาคพล 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวขวัญเนตร ชูภักดิ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ
  ปวส.  1. นางสาวญาณิศา ภูกิ่งเงิน
   2. นางสาวอภิชญา เลขะจิตร
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน