• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรอมล ทองหลิ้ม 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวจุฑามาศ พลพระ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนันทิกานต์ ผลทอง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวญาณิศา ภู่กิ่งเงิน 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมาริษา นาคพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกวรรณ สงมา 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปัทมาวดี หนุมแทน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายพันธกานต์ จิตรเที่ยง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสิทธิโชค อินทรสิทธิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน คู่มือการจัดทำบัญชีมินิมาร์ทดำรง
  ปวส.  1. นางสาวกัญชพร ธนะสูตร
   2. นางสาวสลิลทิพย์ พรมชู
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน