• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายเมธาสิทธิ์ ปาลา 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวิษณุพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายมินทดา เพ็ชร์เขียว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจุฑาทิพย์ พุ่มผกา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายกันทรากร เสมสา 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวฐิติมา พันธ์รอง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายวิทยา จิตสุข
   2. นายชัชชล ม่วงก่อเกื้อ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุวิทย์ ซองเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเปรมฤดี จารุเศรษฐี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจษฎา ฉัตรทอง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอนุชา แซ่ตัน 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำยากำจัดปลวกจากใบขี้เหล็ก
  ปวส.  1. นางสาวศรีวิภา บัวทอง
   2. นางสาวปรารถนา ขาวเพชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มสาระต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงพินอิ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาววารุณี แซ่หลี 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง