• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจิราวรรณ แก้วเอียด 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนาตยา ลักษณาวงค์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาววรรทิพย์ แก้วมี 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนิษฐา แซ่หลี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชีวนัน ทองออนสี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเฟื่องฟ้า สนเสริม
   2. นางสาวศิริพร ชุมทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายประวิทย์ ไชยบุญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสายรุ้ง บุญมาก 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ ใจตุ้ย
   2. นายธนาวุฒิ ชูสงค์
   3. นางสาวงามเนตร เมฆหมอก
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวศิรภัสสร เทพวงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวธันย์ชนก เชิดบารมี 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวปิ่นมณี แพ่งเพ็ชร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวีรภัทร เจ๊ะโสะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเอื้องไพร ไชยการยุทธ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวปริณดา ตาภิรมย์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมโดนัทจิ๋วธัญพืชหลากหลาย
  ปวช.  1. นางสาวบุญยนุช น้าเจริญพร
   2. นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา
   3. นางสาวชุตินันท์ อิทธิศักดิ์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โปรเจคเตอร์มินิ
  ปวช.  1. นายวีรพงศ์ บุญที
   2. นายปัญญกรณ์ สุขธนาบุณยดิษฐ์
   3. นางสาวศศิธร บิลหมาด
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เคสประดิษฐ์
  ปวส.  1. นายธนพนธุ์ คำจันทร์
   2. นายธนธรณ์ คำจันทร์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โคมไฟ
  ปวส.  1. นางสาวพิมลนาฎ รักขิตพินิจดุลย์
   2. นางสาวกาญจนาพร อามาตย์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน