• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชลธิชา บัวอนันต์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรัตนภรณ์ ธรรมชาติ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวนลัทพร ขุนทอง
   2. นายมนตรี ทองมา
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายกันตนพ ชูสุวรรณ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอุนนดา ไชยทองสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวซารีน่า บัวศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจีเหม้ย ลี 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรประภา หนูแก้ว 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอารีญา สนแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภานุพงศ์ สงศรีเกตุ 53  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาววิมล ชนะเลิศ
   2. นายเจษฎา บุญมา
   3. นางสาวขนิษฐา กล่ำพู่
   4. นายทักษิณ ซาวคำเขต
   5. นางสาวนุชจรีย์ บุญปาสะ
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ตู้นกฮูก
  ปวช.  1. นางสาวมณีรัตน์ เผ่าเพ็ง
   2. นางสาวบุปผา พวงพี่
   3. นายนวพล ยังมีมาก
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง