• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายเมธาสิทธิ์ ปาลา 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวิษณุพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชลธิชา บัวอนันต์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจิราวรรณ แก้วเอียด 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายมินทดา เพ็ชร์เขียว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรัตนภรณ์ ธรรมชาติ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจุฑาทิพย์ พุ่มผกา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนาตยา ลักษณาวงค์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาววรรทิพย์ แก้วมี 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวนลัทพร ขุนทอง
   2. นายมนตรี ทองมา
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายกันตนพ ชูสุวรรณ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายกันทรากร เสมสา 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอุนนดา ไชยทองสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนิษฐา แซ่หลี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวซารีน่า บัวศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชีวนัน ทองออนสี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเฟื่องฟ้า สนเสริม
   2. นางสาวศิริพร ชุมทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจีเหม้ย ลี 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรประภา หนูแก้ว 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอารีญา สนแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายประวิทย์ ไชยบุญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสายรุ้ง บุญมาก 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวฐิติมา พันธ์รอง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  26 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภานุพงศ์ สงศรีเกตุ 53  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ ใจตุ้ย
   2. นายธนาวุฒิ ชูสงค์
   3. นางสาวงามเนตร เมฆหมอก
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาววิมล ชนะเลิศ
   2. นายเจษฎา บุญมา
   3. นางสาวขนิษฐา กล่ำพู่
   4. นายทักษิณ ซาวคำเขต
   5. นางสาวนุชจรีย์ บุญปาสะ
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายวิทยา จิตสุข
   2. นายชัชชล ม่วงก่อเกื้อ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  30 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวศิรภัสสร เทพวงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  31 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุวิทย์ ซองเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  32 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวธันย์ชนก เชิดบารมี 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  33 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวปิ่นมณี แพ่งเพ็ชร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวีรภัทร เจ๊ะโสะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  35 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเอื้องไพร ไชยการยุทธ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  36 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวปริณดา ตาภิรมย์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  37 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเปรมฤดี จารุเศรษฐี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  38 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจษฎา ฉัตรทอง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  39 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอนุชา แซ่ตัน 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  40 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ตู้นกฮูก
  ปวช.  1. นางสาวมณีรัตน์ เผ่าเพ็ง
   2. นางสาวบุปผา พวงพี่
   3. นายนวพล ยังมีมาก
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมโดนัทจิ๋วธัญพืชหลากหลาย
  ปวช.  1. นางสาวบุญยนุช น้าเจริญพร
   2. นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา
   3. นางสาวชุตินันท์ อิทธิศักดิ์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  42 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โปรเจคเตอร์มินิ
  ปวช.  1. นายวีรพงศ์ บุญที
   2. นายปัญญกรณ์ สุขธนาบุณยดิษฐ์
   3. นางสาวศศิธร บิลหมาด
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  43 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เคสประดิษฐ์
  ปวส.  1. นายธนพนธุ์ คำจันทร์
   2. นายธนธรณ์ คำจันทร์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  44 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โคมไฟ
  ปวส.  1. นางสาวพิมลนาฎ รักขิตพินิจดุลย์
   2. นางสาวกาญจนาพร อามาตย์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  45 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำยากำจัดปลวกจากใบขี้เหล็ก
  ปวส.  1. นางสาวศรีวิภา บัวทอง
   2. นางสาวปรารถนา ขาวเพชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  46 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มสาระต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงพินอิ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาววารุณี แซ่หลี 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง