• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ศรีดำ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศยามล กลิ่นเกษร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 41  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวปณิตา แก้วยอด 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพล ทองสง่า 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
   2. นายสุกฤษฎ์ ศรีท่าซอม
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เว็บไซต์มูลนิธิเมตตาธรรมหรืออริยะธรรมขงเมี่ยว
  ปวช.  1. นางสาวเกวลิน อินทรสวัสดิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:บัญชีเงินเดือนแบบไฮเทค
  ปวส.  1. นางสาวอุทัย คชชะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง