• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญาพัชร อภิโมทย์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข่ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศรัณยู จงดู 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวกมลวรรณ ชูมาก
   2. นายอัฐพล นะประสม
   3. นางสาวอรวรรณ แสนเฉย
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายทศพร ผาวัลย์ 65.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา ทองใบ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐดนัย คงนุ่น 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา พ่วงจินดา
   2. นางสาวสุรัตน์ นาคทับ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์เครื่องอาร์ด จากหม้อแปลงไมโครเวฟ
  ปวช.  1. นายพัสกร วิเศษสาธร
   2. นายอภิวิชญ์ พึ่งฮั้ว
   3. นายประจักษ์ แสนสุข
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของอู่ซ่อมรถซอยภูธร 8 (Make a system of Receipts-expense of the garage soi pootoon 8 with)
  ปวส.  1. นางสาวพัทธหทัย งามดี
   2. นางสาวสุพรรณษา บุญษร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติของนักเรียนระดับ ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาวดาริกา ญาโน 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง