• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ เกิดสกุล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายพงศกร นวมนิ่ม
   2. นายณัฐพงศ์ นิลพงค์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายธนญชัย วัฒนประดิษฐ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำสมุดบัญชีครัวเรือน สำหรับรายได้เสริม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ปวช.  1. นางสาวจารุมน นาเลื่อน
   2. นางสาววรณัน แก้วเรือง
   3. นางสาวสุภาวดี ทองน้อย
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงงานชุดถอดแร็คพวงมาลัย (The Removal and Installation equipment group)
  ปวส.  1. นายนิติ จัตุมิตร
   2. นายฉัตรณรงค์ กลศรี
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การจัดสร้างเว็บไซต์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชน E-learning English
  ปวส.  1. นางสาวอารียา แก้วราม
   2. นางสาวกัญญารัตน์ รักพรหม
   3. นายบุญเกียรติ สุขตะโก
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน