• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายศรายุทธ สมสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นางสาวมณีรัตน์ สรรเพชร 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายชัชพิสิฐ ดำชุม
   2. นายเอกสิทธิ์ ศรีทองกุล
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:จัดทำสื่อคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์การบัญชีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware
  ปวช.  1. นางสาวธนัชพร ศิริสมบูรณ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้สื่อเอนิเมชั่น ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ราชวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
  ไม่มีระดับ  นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน