• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวีรพล จงจิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุภาวดี ทองน้อย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศรายุทธ สมสุข 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเศรษฐพงศ์ ใจดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายภูมิวิช จงเจริญวงศ์ 86.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎา บัวบรรจง 80.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ รักชาติ
   2. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง