• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวีรพล จงจิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุภาวดี ทองน้อย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญาพัชร อภิโมทย์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข่ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศรัณยู จงดู 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวกมลวรรณ ชูมาก
   2. นายอัฐพล นะประสม
   3. นางสาวอรวรรณ แสนเฉย
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ เกิดสกุล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศรายุทธ สมสุข 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเศรษฐพงศ์ ใจดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายทศพร ผาวัลย์ 65.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา ทองใบ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐดนัย คงนุ่น 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายภูมิวิช จงเจริญวงศ์ 86.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎา บัวบรรจง 80.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายพงศกร นวมนิ่ม
   2. นายณัฐพงศ์ นิลพงค์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ รักชาติ
   2. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายธนญชัย วัฒนประดิษฐ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำสมุดบัญชีครัวเรือน สำหรับรายได้เสริม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ปวช.  1. นางสาวจารุมน นาเลื่อน
   2. นางสาววรณัน แก้วเรือง
   3. นางสาวสุภาวดี ทองน้อย
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา พ่วงจินดา
   2. นางสาวสุรัตน์ นาคทับ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  27 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์เครื่องอาร์ด จากหม้อแปลงไมโครเวฟ
  ปวช.  1. นายพัสกร วิเศษสาธร
   2. นายอภิวิชญ์ พึ่งฮั้ว
   3. นายประจักษ์ แสนสุข
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  28 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงงานชุดถอดแร็คพวงมาลัย (The Removal and Installation equipment group)
  ปวส.  1. นายนิติ จัตุมิตร
   2. นายฉัตรณรงค์ กลศรี
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การจัดสร้างเว็บไซต์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชน E-learning English
  ปวส.  1. นางสาวอารียา แก้วราม
   2. นางสาวกัญญารัตน์ รักพรหม
   3. นายบุญเกียรติ สุขตะโก
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของอู่ซ่อมรถซอยภูธร 8 (Make a system of Receipts-expense of the garage soi pootoon 8 with)
  ปวส.  1. นางสาวพัทธหทัย งามดี
   2. นางสาวสุพรรณษา บุญษร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติของนักเรียนระดับ ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาวดาริกา ญาโน 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง