• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกิ่งกานต์ ศรีวิลัย 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ ขวัญแดง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง