• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวโซเฟียณา เจ๊ะอุบง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวนลิน วงศ์สว่าง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุธาริณี วงสอน 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา บาราเหง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน