• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกิ่งกานต์ ศรีวิลัย 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ ขวัญแดง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวโซเฟียณา เจ๊ะอุบง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวนลิน วงศ์สว่าง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวฟ้า ปทุมสูตร
   2. นายภาณุพงศ์ จันอ่อน
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุธาริณี วงสอน 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา บาราเหง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสมาอีล เจะเอาะ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบยางพารา
  ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแซ
   2. นางสาวนูรีซา สือนิ
   3. นางสาวแวสูไฮนา กามา
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง