• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริรัตน์ แสงระวี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนัสรีน เอียดสุหรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวเมวีญา ธรรมแพทย์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนันธชัย พลัดบุญทอง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารและการวางแผนการตลาด โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ ก่อน-หลังการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2561วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาววิลาวัลย์ ศรีสันนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน