• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวหทัยภัทร หวัดเพ็ชร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย ยีด้ำ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจีระศักดิ์ ขุนเดื่อ
   2. นางสาวกรุณา รัตโนภาส
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรชัยชาญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจุฑาพร หุลกิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภัณฑิรา ชุ่มอ่ำ
   2. นางสาวผุสิตา ปรางค์ทอง
   3. นางสาวภาวิตา พิทักษ์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายฤทธิชัย คงเต็ม 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรพงศ์ พุดซา 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวมารีต้า เหล็มเจริญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน