• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวหทัยภัทร หวัดเพ็ชร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนิภารัตน์ ชูบัณฑิตย์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุไรดา เหม๊าะแม 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย ยีด้ำ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจีระศักดิ์ ขุนเดื่อ
   2. นางสาวกรุณา รัตโนภาส
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรชัยชาญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวจารุภา บุญเพ็ชร 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจุฑาพร หุลกิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนุสรา มุขคงคา 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภัณฑิรา ชุ่มอ่ำ
   2. นางสาวผุสิตา ปรางค์ทอง
   3. นางสาวภาวิตา พิทักษ์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเปมิกา หุลกิจ
   2. นางสาวกาญจนา จำปา
   3. นางสาวชุติมา แก้วมณี
   4. นางสาวอามีนา หัดหมัด
   5. นางสาวณัฐริกา ชูปลอด
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายฤทธิชัย คงเต็ม 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรพงศ์ พุดซา 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวรวัฒน์ แสงธรรมกวิน 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวมารีต้า เหล็มเจริญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน