• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายธำมรงค์ ไตรสุวรรณ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพรรพษา หมิดแล้ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยณัฏฐ์ธิดา ผกากรอง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพัชรี ยะนาย
   2. นางสาววาสนา เกษรบัว
   3. นางสาวสวรรยา แสงไพจิตร
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวณัฐริกา เรืองรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลณ์ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โพเดียมลายไทยตกแต่งดอกไม้สีโทนเย็น
  ปวช.  1. นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรทองช่วย
   2. นางสาวศศินิภา จันทรพราหม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน
  ปวช.  1. นางสาวจันจิรา จินาตง
   2. นางสาวภัทรชิราวรรณ หมิดหวัง
   3. นางสาวปิยณัฏฐ์ ผกากรอง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อความรู้เรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  ปวช.  1. นางสาวพรนภัส เพ็ชโกมล
   2. นายขจรศักดิ์ พิทักษ์เสวภาพ
   3. นายทยุต พลเยี่ยมแสน
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องปอกไข่
  ปวช.  1. นายศักดิ์ชัย รักบางบูน
   2. นายวิชยุตม์ มณีรัตนศุภร
   3. นายกิตติภัฏ สุทธิบูรณ์
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:โยธา
  ชิ้นงาน:โครงการประดิษฐ์สับเทนบาร์สำหรับวัดระยะในงานสำรวจ
  ปวส.  1. นายฤกษ์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ
   2. นายธนพงษ์ นันทไตรภพ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดสาคู
  ปวส.  1. นายกิตติภูมิ เหล่นยี
   2. นายวีระศักดิ์ เด็นหาด
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง