• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวฮัสวาณี หมุดเด็น 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวภัทรพร ทองมี
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวมุซีรา พวงพันธ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพีรยุทธ จันทร์ยัง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวจิระนันท์ เมืองอินทร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 75.8  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ชิงช้าสวรรค์สู่ต้นทุนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวชุติกาญจน์ ปุ่มเพชร
   2. นางสาวฟารานัส วงค์ปาละ
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน