• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกฤติยา สุขเกษม(ตัวสำรอง) 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวกัญญาวีร์ ขาว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวณัฐพร เจริญสุข 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ เมืองอินทร์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายธนภัทร ชมเชย 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีระยุทธ หล้าเตะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนสูตรต้นทุน
  ปวส.  1. นางสาวสุมิตา ต้นงา
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ จอมแก้ว
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:รถเข็นบรรจุอุปกรณ์จัดเตรียมห้องพัก
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา สัจโภชน์
   2. นางสาวเมญาวดี คำแก้ว
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน