• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปณิดา โจมฤทธิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายศิวะ เยี่ยมเวช 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    3 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายนาวี ชัยถาวร 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง