• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายธำมรงค์ ไตรสุวรรณ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพรรพษา หมิดแล้ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวฮัสวาณี หมุดเด็น 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวภัทรพร ทองมี
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยณัฏฐ์ธิดา ผกากรอง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพัชรี ยะนาย
   2. นางสาววาสนา เกษรบัว
   3. นางสาวสวรรยา แสงไพจิตร
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวมุซีรา พวงพันธ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพีรยุทธ จันทร์ยัง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปณิดา โจมฤทธิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวณัฐริกา เรืองรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายศิวะ เยี่ยมเวช 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวจิระนันท์ เมืองอินทร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายนาวี ชัยถาวร 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 75.8  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลณ์ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โพเดียมลายไทยตกแต่งดอกไม้สีโทนเย็น
  ปวช.  1. นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรทองช่วย
   2. นางสาวศศินิภา จันทรพราหม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน
  ปวช.  1. นางสาวจันจิรา จินาตง
   2. นางสาวภัทรชิราวรรณ หมิดหวัง
   3. นางสาวปิยณัฏฐ์ ผกากรอง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อความรู้เรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  ปวช.  1. นางสาวพรนภัส เพ็ชโกมล
   2. นายขจรศักดิ์ พิทักษ์เสวภาพ
   3. นายทยุต พลเยี่ยมแสน
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องปอกไข่
  ปวช.  1. นายศักดิ์ชัย รักบางบูน
   2. นายวิชยุตม์ มณีรัตนศุภร
   3. นายกิตติภัฏ สุทธิบูรณ์
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ชิงช้าสวรรค์สู่ต้นทุนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวชุติกาญจน์ ปุ่มเพชร
   2. นางสาวฟารานัส วงค์ปาละ
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:โยธา
  ชิ้นงาน:โครงการประดิษฐ์สับเทนบาร์สำหรับวัดระยะในงานสำรวจ
  ปวส.  1. นายฤกษ์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ
   2. นายธนพงษ์ นันทไตรภพ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดสาคู
  ปวส.  1. นายกิตติภูมิ เหล่นยี
   2. นายวีระศักดิ์ เด็นหาด
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง