• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายนิอาตา ดาโอ๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
    2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธัญวรัตน์ สะมะบุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน