• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายนิอาตา ดาโอ๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธัญวรัตน์ สะมะบุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวงศธร เกื้อมา 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายสุริยา ยิ้มแก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายธีรนันท์ โขยวั่นเซ่ง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายนพคุณ มูสิกรังศรี
   2. นางสาวโบ สุนทรวิจิต
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธีระวัฒน์ จันทโน
   2. นายศรีประพันธ์ ณ นคร
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง