• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวฉันท์ชนก โต๊ะตาหอ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจันทร์จิรา นาคแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนาวุฒิ เข็มขาว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนุวัฒน์ ณ ไชยศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอรรถพล พูนสวัสดิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายขจรศักดิ์ ยุเหล็ก 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดเศษวัชพืช
  ปวส.  1. นายธีร์วรา คงบุญ
   2. นายวราวิชญ์ ศรีอักขรกุล
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง