• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤษมล สงแก้ว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศิริพร เลขพล 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศราวุธ เกื้อนุ้ย 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:จัดห้องสวยด้วยผ้า Handmade
  ปวช.  1. นายธีรยุทธ นาคใหญ่
   2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:STC Drawer Set
  ปวส.  1. นางสาวนัฐมล พฤกษารัตน์
   2. นางสาวนุช สีสา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตู้จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวพัลภา รอดทอง
   2. นางสาวเพ็ญประภา หอมชื่น
   3. นางสาวมนิศรา รัญเวศ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง