• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกวลิน อาจสามารถ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวดวงธิดา นวน 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวนุชนารถ คชเสนา 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวมนัสนันท์ ชัยฤกษ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการนำระบบบัญชีต้นทุนมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตเฟอร์นิเจอร์จากแกนไม้ม้วน
  ปวส.  1. นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว
   2. นางสาวสายฤดี จันทร์อ่อน
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน