• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสิรินนภา โต๊ะสัน 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนา ทองคง
   2. นายธนาวุฒิ เข็มขาว
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวธิติสุดา ยิ่งนคร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ เต่งลิ้ม 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวทิพรัตน์ คงศรีชาย 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน