• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุวัฒน์ ยิ่งนคร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปัทมา รัตนญาติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง 98.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์ 92.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แผ่นป้ายบัญชีปริศนา
  ปวช.  1. นายพุฒิพงศ์ นารถพจนานนท์
   2. นางสาววรรณิสา ทองคง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง