• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤษมล สงแก้ว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสิรินนภา โต๊ะสัน 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนา ทองคง
   2. นายธนาวุฒิ เข็มขาว
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศิริพร เลขพล 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศราวุธ เกื้อนุ้ย 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวธิติสุดา ยิ่งนคร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ เต่งลิ้ม 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวทิพรัตน์ คงศรีชาย 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุวัฒน์ ยิ่งนคร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปัทมา รัตนญาติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง 98.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์ 92.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แผ่นป้ายบัญชีปริศนา
  ปวช.  1. นายพุฒิพงศ์ นารถพจนานนท์
   2. นางสาววรรณิสา ทองคง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:จัดห้องสวยด้วยผ้า Handmade
  ปวช.  1. นายธีรยุทธ นาคใหญ่
   2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:STC Drawer Set
  ปวส.  1. นางสาวนัฐมล พฤกษารัตน์
   2. นางสาวนุช สีสา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตู้จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวพัลภา รอดทอง
   2. นางสาวเพ็ญประภา หอมชื่น
   3. นางสาวมนิศรา รัญเวศ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง