• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวภูสุดา บัวจันทร์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณัฐพร สุดจันทร์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายนพเดช ขุนนาพุ่ม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างงานสร้างรายได้ของนักศึกษา
  ปวส.  1. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
   2. นางสาวหัทยา ผดุงพันธ์ุ
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน
  ปวส.  1. นางสาวชยาภา มาศศรี
   2. นางสาวจิตติมา สิทธิฤทธิ์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง