• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายกิตติธัช ทองทะวัย 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นายชัยยันต์ โชติการณ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพิษณุ พังยาง
   2. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมแก้ว
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ทอง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน