• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่่ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปินด้วยโปรแกรม Dreamwever CS6
  ปวส.  1. นางสาวดรุณี กาญจวงค์
   2. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางประภาศิริ สินสิริ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การใช้แอปพลิเคชัน Classdojo และ Socrative ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยรัตน์ วงกต 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง