• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวประกายมาศ เกิดวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายธนายง ปานเมือง
   2. นายวรกิจ แดงบรรจง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนนทวัฒน์ ปภุสสโร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นายเดชา ชูศรีแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง