• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายกิตติธัช ทองทะวัย 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวประกายมาศ เกิดวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นายชัยยันต์ โชติการณ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพิษณุ พังยาง
   2. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมแก้ว
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ทอง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวภูสุดา บัวจันทร์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณัฐพร สุดจันทร์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายธนายง ปานเมือง
   2. นายวรกิจ แดงบรรจง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายนพเดช ขุนนาพุ่ม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนนทวัฒน์ ปภุสสโร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างงานสร้างรายได้ของนักศึกษา
  ปวส.  1. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
   2. นางสาวหัทยา ผดุงพันธ์ุ
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน
  ปวส.  1. นางสาวชยาภา มาศศรี
   2. นางสาวจิตติมา สิทธิฤทธิ์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นายเดชา ชูศรีแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง