• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวณัฐณิชา โสดา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวพรนภัส โชติเทวชุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวสุธินันท์ มาลาสัน
   2. นางสาววันวิสา เกิดวั่น
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวภัณฑิรา ทองประสิทธิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิรศน์ สวัสดิ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหน่วยการเรียนโดยการใช้สื่อวิชาบัญชีสินค้า เรื่อง Periodic Inventory system และแบบ Perpetual Inventory system
  ปวช.  1. นางสาวสุนิตา บุญต่อ
   2. นางสาวจุฑามณี แก้ววิจิตร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ทักษะวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ROV เป็นสื่อการสอนของนักเรียนระดับชั่น ปวช.ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสุวดี ปฐมนุพงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพเรื่องพื้นที่และปริมาตรโดยวิธีการเรียนรู้แบบจิกซอว์ (JIGSAW)ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางอารมณ์ดี นาคคง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Google Classroom เรื่องการเผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรษา บุญวงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง