• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวอัญชริกา แซ่ลิ่ม 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เรื่องงบการเงินด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro
  ปวช.  1. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
   2. นางสาวรุ่งนภา อู่ทอง
   3. นางสาวจินดาลักษณ์ วุฒิสังข์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน