• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศรัญญา จันทร์ทอง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวบุณยวีร์ เพ็งบุญ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุชาดา ชั่งวาต 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวรจนา สมสุข
   2. นายวัชรินทร์ เรืองเพ็ง
   3. นางสาวบุษรา แซ่ว่อง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง