• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวนรีเนตร สังข์โพธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวณัฐรัตน์ วัดสี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวณัฐณิชา โสดา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวพรนภัส โชติเทวชุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวสุธินันท์ มาลาสัน
   2. นางสาววันวิสา เกิดวั่น
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิดา จันทร์ทอง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวภัณฑิรา ทองประสิทธิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิรศน์ สวัสดิ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายวัชรินทร์ เรืองเพ็ง
   2. นางสาวขนิษฐา ถาวงษ์กลาง
   3. นางสาวศุภรัสมิ์ มีชนะ
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหน่วยการเรียนโดยการใช้สื่อวิชาบัญชีสินค้า เรื่อง Periodic Inventory system และแบบ Perpetual Inventory system
  ปวช.  1. นางสาวสุนิตา บุญต่อ
   2. นางสาวจุฑามณี แก้ววิจิตร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการใช้คำศัพท์ทางการบัญชีในการบันทึกบัญชีโดยวิธีการนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชราชีพ ปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรทิพย์ เดชสถิตย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ทักษะวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ROV เป็นสื่อการสอนของนักเรียนระดับชั่น ปวช.ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสุวดี ปฐมนุพงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพเรื่องพื้นที่และปริมาตรโดยวิธีการเรียนรู้แบบจิกซอว์ (JIGSAW)ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางอารมณ์ดี นาคคง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Google Classroom เรื่องการเผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรษา บุญวงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง