• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวอัญชริกา แซ่ลิ่ม 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศรัญญา จันทร์ทอง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวบุณยวีร์ เพ็งบุญ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุชาดา ชั่งวาต 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวรจนา สมสุข
   2. นายวัชรินทร์ เรืองเพ็ง
   3. นางสาวบุษรา แซ่ว่อง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชมพูนุท พริกไทย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เรื่องงบการเงินด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro
  ปวช.  1. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
   2. นางสาวรุ่งนภา อู่ทอง
   3. นางสาวจินดาลักษณ์ วุฒิสังข์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวพยัญชนะไทย
  ปวช.  1. นายธีรัชเดช ขำเกิด
   2. นางสาววิชญาพร อุปการแก้ว
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง