• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายปัญญา ปรีชา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจันทร์จิรา หมวดหยู 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวโสรยา พิมพ์วงศ์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวสุธาสินี โส้ปะหลาง 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงศ์ เครือจันทร์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอรณพ สายรื่น
   2. นายสราวุฒิ คงรัตน์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายจิตรกร นวลปาน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวนัฐกานต์ ด่านศรีสุข 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวผกาทิพย์ สุวรรณขำ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวจีรวรรณ ปั้นแป้น 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบัญชีพารวยสู่ร้านเสริมสวยหญิงรมย์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา จรุงเดช
   2. นางสาวธัญรดา แดงเรือง
   3. นางสาวอุมาพร สุงข์ขาว
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการมาลัยบ่าวสาวสร้างรายได้ระหว่างเรียน
  ปวช.  1. นางสาวธัญวรัตน์ ศรีศักดา
   2. นางสาวณัฐกมล สนมฉ่ำ
   3. นายสิทธิชัย สุขนิยม
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนอัตโนมัติวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเหมก
  ปวช.  1. นายธนพล ขาวขะวงศ์
   2. นางสาวเพ็ญนภา ช่วยไทร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเสริมสร้างบัญชีเกษตรกรยางพาราเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านไร่ยาว
  ปวส.  1. นางสาวปิพะรัตน์ เพชรสี่หมื่น
   2. นางสาวสุภาพิมพ์ แก้วพ่วง
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:คิวอาร์โค้ดข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  ปวส.  1. นายธนาคม ทองมี
   2. นางสาวนฤมล เนียมวงษ์
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง