• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวชนาพร นิยมชื่น 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววิภารัตน์ ช่วยสงเคราะห์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวมินต์ฑิรา สุขจันทร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายธนพล ไชยทองคำ
   2. นางสาวยลดา โสภากุล
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวปวาณี ศรีนุ่นวิเชียร 71.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพนิดา สุขแจ่ม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายสวิตต์ มหากาฬ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมัณฑนา พุทธศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวชนนิกานต์ บุญศรี
   2. นางสาวเบญญาภา จันทร์รักษา
   3. นายภูริพันธ์ มะเดื่องาม
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธีระยุทธ เขียวย้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์ปรุง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวขวัญฤดี บัวขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการ Money in the flower
  ปวส.  1. นางสาวนันทกา มณีรัตน์
   2. นางสาวกัลยารัตน์ ถาวรสาร
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1(3201-2001) เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT
  ไม่มีระดับ  นางสาวฤดี ถาวรผล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน