• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายธนาสิน ดวงแก้ว 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสรวิศ พุทธเสน 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสกุลทิพย์ แก้วพลอย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ ชุ่มชื่น 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุวนันท์ คงเสือ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจรรยา ปรีชา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวศิริรัตน์ จีนเมือง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายสุริยา อินทร์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวผการัตน์ จอกทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยะธิดา ชูเสือหึง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายผดุงศักดิ์ พรหมช่วย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวัฒน์ รอดจันทร์ 52  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายวีระพงษ์ พิทักษ์
   2. นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์
   3. นางสาวนริศรา อารมย์แก้ว
   4. นางสาวฉัตรตราภรณ์ เสาวรัตน์
   5. นางสาวสุนิษา พรหมทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสราวุธ พลายด้วง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายทนงศักดิ์ นาคเพ็ง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสราวุฒิ พละเนียม 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำยาถูพื้นกลิ่นมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวปิยะรัตน์ ทองสมจา
   2. นางสาววงศยา เกียรติก้องแก้ว
   3. นางสาวพันทิพย์ ภูชงค์
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวเขมิกา อินญา
   2. นางสาวนลพรรณ สิทธิศักดิ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง