• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายธนาสิน ดวงแก้ว 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสรวิศ พุทธเสน 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสกุลทิพย์ แก้วพลอย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ ชุ่มชื่น 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายปัญญา ปรีชา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจันทร์จิรา หมวดหยู 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวชนาพร นิยมชื่น 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุวนันท์ คงเสือ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจรรยา ปรีชา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววิภารัตน์ ช่วยสงเคราะห์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวมินต์ฑิรา สุขจันทร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวโสรยา พิมพ์วงศ์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวศิริรัตน์ จีนเมือง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายสุริยา อินทร์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายธนพล ไชยทองคำ
   2. นางสาวยลดา โสภากุล
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวสุธาสินี โส้ปะหลาง 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวผการัตน์ จอกทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวปวาณี ศรีนุ่นวิเชียร 71.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพนิดา สุขแจ่ม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายสวิตต์ มหากาฬ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยะธิดา ชูเสือหึง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายผดุงศักดิ์ พรหมช่วย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมัณฑนา พุทธศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงศ์ เครือจันทร์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  25 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวัฒน์ รอดจันทร์ 52  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวชนนิกานต์ บุญศรี
   2. นางสาวเบญญาภา จันทร์รักษา
   3. นายภูริพันธ์ มะเดื่องาม
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  27 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายวีระพงษ์ พิทักษ์
   2. นางสาวระพีพร ณรงค์ฤทธิ์
   3. นางสาวนริศรา อารมย์แก้ว
   4. นางสาวฉัตรตราภรณ์ เสาวรัตน์
   5. นางสาวสุนิษา พรหมทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  28 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอรณพ สายรื่น
   2. นายสราวุฒิ คงรัตน์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  29 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธีระยุทธ เขียวย้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายจิตรกร นวลปาน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวนัฐกานต์ ด่านศรีสุข 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  32 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสราวุธ พลายด้วง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์ปรุง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวผกาทิพย์ สุวรรณขำ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  35 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวขวัญฤดี บัวขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  36 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวจีรวรรณ ปั้นแป้น 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  37 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายทนงศักดิ์ นาคเพ็ง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  38 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสราวุฒิ พละเนียม 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำยาถูพื้นกลิ่นมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวปิยะรัตน์ ทองสมจา
   2. นางสาววงศยา เกียรติก้องแก้ว
   3. นางสาวพันทิพย์ ภูชงค์
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบัญชีพารวยสู่ร้านเสริมสวยหญิงรมย์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา จรุงเดช
   2. นางสาวธัญรดา แดงเรือง
   3. นางสาวอุมาพร สุงข์ขาว
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  41 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการมาลัยบ่าวสาวสร้างรายได้ระหว่างเรียน
  ปวช.  1. นางสาวธัญวรัตน์ ศรีศักดา
   2. นางสาวณัฐกมล สนมฉ่ำ
   3. นายสิทธิชัย สุขนิยม
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  42 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนอัตโนมัติวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเหมก
  ปวช.  1. นายธนพล ขาวขะวงศ์
   2. นางสาวเพ็ญนภา ช่วยไทร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  43 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวเขมิกา อินญา
   2. นางสาวนลพรรณ สิทธิศักดิ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  44 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการ Money in the flower
  ปวส.  1. นางสาวนันทกา มณีรัตน์
   2. นางสาวกัลยารัตน์ ถาวรสาร
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  45 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเสริมสร้างบัญชีเกษตรกรยางพาราเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านไร่ยาว
  ปวส.  1. นางสาวปิพะรัตน์ เพชรสี่หมื่น
   2. นางสาวสุภาพิมพ์ แก้วพ่วง
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  46 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:คิวอาร์โค้ดข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  ปวส.  1. นายธนาคม ทองมี
   2. นางสาวนฤมล เนียมวงษ์
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  47 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1(3201-2001) เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT
  ไม่มีระดับ  นางสาวฤดี ถาวรผล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน