• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพิมพิศา ประทุมทอง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพัชรพล ตรีไพบูลย์ 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพฤติพงศ์ ชุมทอง 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนุชนาถ วรรณะ
   2. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
   3. นายรติชาติ สังฆะโน
   4. นางสาวสุไรญา เทพวารินทร์
   5. นางสาวจีเหม้ย ลี
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาววริษฐา อรุณศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สบู่อัญชันเพื่อจำหน่าย
  ปวช.  1. นางสาวอภิรุจี รัตนะ
   2. นางสาววัชราภรณ์ ปัญถะ
   3. นางสาวอุมาภรณ์ จุลแก้ว
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:Herbal Waffle (วาฟเฟิลกรอบสมุนไพร)
  ปวช.  1. นางสาวศิวาพร พรหมจรรย์
   2. นางสาวอิสริยา เพ็ชรกูล
   3. นางสาวกุลนิษฐ์ หมะอุ
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล๓(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ปวช.  1. นางสาวศรสุดา วัฒนวงศ์
   2. นายปฐมพงษ์ พิริยะพัฒนพันธ์
   3. นางสาวอภิษฎา แก้วสมทอง
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Three languages conversation for daily life
  ปวช.  1. นายพัชรวรินทร์ สุวรรณชาตรี
   2. นางสาวศิริภัสสร บุญนิ่ม
   3. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม (A.F.A)
  ปวส.  1. นายมุสลีมีน หามะ
   2. นายวรวุฒิ บิลกะหลี
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย
  ปวส.  1. นางสาวอาทิมา มณีโชติ
   2. นางสาวอรวรรณ์ เสาะสมบูรณ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกอ่านออกเสียงของนักเรียน
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรวัลย์ จันทร์อ่อน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องกระดาษทำการ
  ไม่มีระดับ  นางขวัญฤดี จุลกูล 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ไม่มีระดับ  นายสมโชค คชบูรณ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายเฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายสิทธิชัย บุตรมณี 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง