• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวกุสุมา อาษาพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนพรัตน์ บุญราศรี 43  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิริชัย เกียรติลือเลื่อง 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายนรภัทร ธรรมสอน
   2. นางสาวน้ำฝน สวนชาวไร่เงิน
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวปิยธิดา ไชยฤทธิ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวรัชนก พรมชาติ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ บุญรัศมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐวุฒิ พละกุล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐชนน สงค์แก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจีรนิตย์ แสนวงษ์ 60.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 61.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านขายนาฬิกา กรณีศึกษาร้านห้างใจเซน
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งรัตน์ ไกรศรีทุม
   2. นางสาวสาริภัทร พะริกะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:น้ำยางแข็งตัวจากน้ำมะพร้าว
  ปวส.  1. นางสาวธิดาทิพย์ ปานทอง
   2. นางสาวณัฐวดี เขื่อนสุวงศ์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องดูดฝุ่นจากกล่องพลาสติก
  ปวส.  1. นางสาวศิริพร รัตนพันธุ์
   2. นางสาวสุภาวดี ยอดสวัสดิ์
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านโออิชิราเมน
  ปวส.  1. นางสาวสริยา ใจเย็น
   2. นางสาวจุฑามาศ ศิริวัฒนกุล
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร,ล,ว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางธัญญลักษณ์ แสงสะโน 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อภาพและเสียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวนูราณีย์ สะมาแอ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง