• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายวรวัฒน์ ใส่เกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิตติมา คงสุข 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนัศริน บินดุเหล็ม 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสุภาภร ยอดนุสิทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายซอเว่ย อุย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสาธิตา ปฐมนุวงศ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นายจิตรภณ ก่อเกียรติสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยธิดา วรวุฒิวราภรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเมธาวี แซ่หยาง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาววรพนิต เปรมปรีชา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภูสนัย บินโส๊ะ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาววรรณิภา พุฒพันธ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:สบู่กระดาษ
  ปวส.  1. นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลบุญรอด
   2. นางสาวสุภาพร สุริโยทัย
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านกู๊ดไอเดียเครื่องเขียน
  ปวส.  1. นางสาวชนิกานต์ จุ้ยส่องแก้ว
   2. นางสาวนลินี เหมือนทองเกื้อ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  เรื่อง:การศึกษาผลการใช้ www.Inwshop.com ในการสร้าง website ด้วย วิธีการสอนแบบสาธิต
  ไม่มีระดับ  นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind map)
  ไม่มีระดับ  นางสาวธารทิพย์ หอมไกล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุดาวรรณ อิสราพงศ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
  ไม่มีระดับ  นายอนันต์ ศรีมุกข์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน