• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวปฏิมาพร จันทสุวรรณโณ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ โต๊ะหมิด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย นวลละออง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสุทธิรักษ์ แก้วสุกแสง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสโรชา ไชยหาญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปฐมิกา อุปการดี 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวอรษา แก้วนิล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวอุทัยวรรณ ต้องกิ้ม 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวอักษราภัค คงเรือง
   2. นายมุสลีมีน หามะ
   3. นางสาวสุนิสา อรัญดร
   4. นางสาวสุธิดา เกิดแสงสุริยงค์
   5. นางสาวจุฑารัตน์ พรมเทพ
  78.13  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายเกรียงไกร แซ่หุ่น 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวมนทกานต์ แซ่ด่าน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายญาณพัฒน์ วัชรสมพร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูธเนศ น้อยผา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเก่งกาจ สหะวิริยะ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภัควัฒน์ เต็กสุวรรณ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ลงรักปิดทองกระจก
  ปวช.  1. นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
   2. นางสาวอดิศา จันทรน้อย
   3. นางสาวกัลยรัตน์ ดิษโร
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:The Roaster
  ปวช.  1. นางสาวเชษฐ์ธิดา วงษ์ธนู
   2. นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
   3. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
  ปวช.  1. นางสาวเบญญารัตน์ ชัยแก้ว
   2. นางสาวไพริน แซ่ฉ้อง
   3. นางสาวปิยะธิดา เบ็ญโส๊ะ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล สมภักดี
   2. นางสาวสุภัทรา ทองเกลี้ยง
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรสุดา เพ็งอุดม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน