• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติยา สิงหเดช 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายธรรมรัตน์ รัตนประเสริฐ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจักรินทร์ สุธิตะพันธ์
   2. นางสาวณัฐธิดา บัวนุ้ย
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัญชลี วงศ์สนิท 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนัญชิดา ภัครศุภศักดา 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวไดอาน่า หลำจะนะ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา หมวดเพชร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนีน่า ประเก็บ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุศรา จีรวงส์สุนทร 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนัทรี หมัดหลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายสหชาติ ชูดำ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสริยะ แซ่ตัน 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 54  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายพิริยะ หนูเนียม
   2. นางสาวศิริพัฒน์ ไพจินดา
   3. นางสาวศศิวิมล ใหมจันทร์
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเกตน์สิรี ภูมิกลาง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายบุริศร์ โทบุรี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายรัฐธรรมนูญ บำรุงชู 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง
  ปวส.  1. นางสาวอรอุมา ปรีดาภาพ
   2. นางสาวเมติการ์ เส็นเจริญ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้าน BB Cafe
  ปวส.  1. นายขัชภิมุข บวรธนสาร
   2. นายวีรวุธ ขุนราม
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายพีรวัช อ่อนรักษ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง