• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวริศปกรณ์ ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสิตานัน นันต์ธนะ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวอัจฉรา เรืองไชยศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายนัทธพงศ์ หนูวุ่น 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกาวิล เหนือคลอง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาววชิรญาณ์ กาญจนคช 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอรกานต์ ภูมิวณิชกิจ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวสุภาวดี เกตุแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวเบญจวรรณ ถังเซ่ง
   2. นายจักรินทร์ สุธิตะพันธ์
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายวิรวัฒน์ชัย อินทร์ชนะ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 94.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุตาภัทร มโนรัตน์สกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอาทิมา มณีโชติ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวโชติกา จินดาวัฒน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิพร เลี่ยนกัตวา 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณีรนุช กาญจนวงษ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจินตวัฒน์ แสงจันทร์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวลีนา หมันหลี
   2. นางสาวอรุณวตี ทองระย้า
   3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุวรรณโมสิ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชาญวิทย์ จิตสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายธีระพงษ์ สุทธิประภา 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายโสภณ เย็นสวัสดิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง English for fun สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพอำนวย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นายปริญญา สุวรรณโณ
   2. นางสาวปิยธิดา เดชาภิบาล
   3. นางสาวนฤภร กอบพึ่งตน
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  28 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Vocabulary and conversation at the airport สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งกานต์ แก้วณรงค์
   2. นางสาวอรญา กิจสกูล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง