• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายวรวัฒน์ ใส่เกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติยา สิงหเดช 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิตติมา คงสุข 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายธรรมรัตน์ รัตนประเสริฐ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนัศริน บินดุเหล็ม 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสุภาภร ยอดนุสิทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายซอเว่ย อุย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสาธิตา ปฐมนุวงศ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นายจิตรภณ ก่อเกียรติสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจักรินทร์ สุธิตะพันธ์
   2. นางสาวณัฐธิดา บัวนุ้ย
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยธิดา วรวุฒิวราภรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัญชลี วงศ์สนิท 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนัญชิดา ภัครศุภศักดา 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวไดอาน่า หลำจะนะ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเมธาวี แซ่หยาง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา หมวดเพชร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนีน่า ประเก็บ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุศรา จีรวงส์สุนทร 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนัทรี หมัดหลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  28 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายสหชาติ ชูดำ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาววรพนิต เปรมปรีชา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพิมพิศา ประทุมทอง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสริยะ แซ่ตัน 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 54  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภูสนัย บินโส๊ะ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพัชรพล ตรีไพบูลย์ 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  35 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพฤติพงศ์ ชุมทอง 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  36 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายพิริยะ หนูเนียม
   2. นางสาวศิริพัฒน์ ไพจินดา
   3. นางสาวศศิวิมล ใหมจันทร์
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  37 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนุชนาถ วรรณะ
   2. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
   3. นายรติชาติ สังฆะโน
   4. นางสาวสุไรญา เทพวารินทร์
   5. นางสาวจีเหม้ย ลี
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  38 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเกตน์สิรี ภูมิกลาง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายบุริศร์ โทบุรี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาววริษฐา อรุณศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  41 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายรัฐธรรมนูญ บำรุงชู 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  42 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  43 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาววรรณิภา พุฒพันธ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  44 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  45 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  46 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สบู่อัญชันเพื่อจำหน่าย
  ปวช.  1. นางสาวอภิรุจี รัตนะ
   2. นางสาววัชราภรณ์ ปัญถะ
   3. นางสาวอุมาภรณ์ จุลแก้ว
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  47 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:Herbal Waffle (วาฟเฟิลกรอบสมุนไพร)
  ปวช.  1. นางสาวศิวาพร พรหมจรรย์
   2. นางสาวอิสริยา เพ็ชรกูล
   3. นางสาวกุลนิษฐ์ หมะอุ
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  48 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล๓(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ปวช.  1. นางสาวศรสุดา วัฒนวงศ์
   2. นายปฐมพงษ์ พิริยะพัฒนพันธ์
   3. นางสาวอภิษฎา แก้วสมทอง
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  49 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Three languages conversation for daily life
  ปวช.  1. นายพัชรวรินทร์ สุวรรณชาตรี
   2. นางสาวศิริภัสสร บุญนิ่ม
   3. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  50 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง
  ปวส.  1. นางสาวอรอุมา ปรีดาภาพ
   2. นางสาวเมติการ์ เส็นเจริญ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  51 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้าน BB Cafe
  ปวส.  1. นายขัชภิมุข บวรธนสาร
   2. นายวีรวุธ ขุนราม
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  52 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:สบู่กระดาษ
  ปวส.  1. นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลบุญรอด
   2. นางสาวสุภาพร สุริโยทัย
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  53 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านกู๊ดไอเดียเครื่องเขียน
  ปวส.  1. นางสาวชนิกานต์ จุ้ยส่องแก้ว
   2. นางสาวนลินี เหมือนทองเกื้อ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  54 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม (A.F.A)
  ปวส.  1. นายมุสลีมีน หามะ
   2. นายวรวุฒิ บิลกะหลี
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  55 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย
  ปวส.  1. นางสาวอาทิมา มณีโชติ
   2. นางสาวอรวรรณ์ เสาะสมบูรณ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  56 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  เรื่อง:การศึกษาผลการใช้ www.Inwshop.com ในการสร้าง website ด้วย วิธีการสอนแบบสาธิต
  ไม่มีระดับ  นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  57 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind map)
  ไม่มีระดับ  นางสาวธารทิพย์ หอมไกล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  58 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุดาวรรณ อิสราพงศ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  59 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
  ไม่มีระดับ  นายอนันต์ ศรีมุกข์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  60 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกอ่านออกเสียงของนักเรียน
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรวัลย์ จันทร์อ่อน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  61 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องกระดาษทำการ
  ไม่มีระดับ  นางขวัญฤดี จุลกูล 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  62 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ไม่มีระดับ  นายสมโชค คชบูรณ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  63 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายเฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  64 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายพีรวัช อ่อนรักษ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  65 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายสิทธิชัย บุตรมณี 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง