• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวริศปกรณ์ ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสิตานัน นันต์ธนะ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวอัจฉรา เรืองไชยศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายนัทธพงศ์ หนูวุ่น 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกาวิล เหนือคลอง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวปฏิมาพร จันทสุวรรณโณ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ โต๊ะหมิด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย นวลละออง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาววชิรญาณ์ กาญจนคช 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอรกานต์ ภูมิวณิชกิจ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวสุภาวดี เกตุแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวเบญจวรรณ ถังเซ่ง
   2. นายจักรินทร์ สุธิตะพันธ์
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายวิรวัฒน์ชัย อินทร์ชนะ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 94.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุตาภัทร มโนรัตน์สกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอาทิมา มณีโชติ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสุทธิรักษ์ แก้วสุกแสง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวโชติกา จินดาวัฒน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิพร เลี่ยนกัตวา 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณีรนุช กาญจนวงษ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสโรชา ไชยหาญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปฐมิกา อุปการดี 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  31 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวอรษา แก้วนิล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  32 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวกุสุมา อาษาพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  33 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจินตวัฒน์ แสงจันทร์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  34 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนพรัตน์ บุญราศรี 43  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  35 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวอุทัยวรรณ ต้องกิ้ม 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  36 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิริชัย เกียรติลือเลื่อง 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  37 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  38 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวลีนา หมันหลี
   2. นางสาวอรุณวตี ทองระย้า
   3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุวรรณโมสิ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวอักษราภัค คงเรือง
   2. นายมุสลีมีน หามะ
   3. นางสาวสุนิสา อรัญดร
   4. นางสาวสุธิดา เกิดแสงสุริยงค์
   5. นางสาวจุฑารัตน์ พรมเทพ
  78.13  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  40 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายนรภัทร ธรรมสอน
   2. นางสาวน้ำฝน สวนชาวไร่เงิน
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  41 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  42 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายเกรียงไกร แซ่หุ่น 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  43 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวปิยธิดา ไชยฤทธิ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  44 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวมนทกานต์ แซ่ด่าน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  45 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  46 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชาญวิทย์ จิตสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  47 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายญาณพัฒน์ วัชรสมพร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  48 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูธเนศ น้อยผา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  49 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายธีระพงษ์ สุทธิประภา 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  50 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเก่งกาจ สหะวิริยะ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  51 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวรัชนก พรมชาติ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  52 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายโสภณ เย็นสวัสดิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  53 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ บุญรัศมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  54 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภัควัฒน์ เต็กสุวรรณ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  55 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐวุฒิ พละกุล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  56 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐชนน สงค์แก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  57 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจีรนิตย์ แสนวงษ์ 60.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  58 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 61.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  59 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง English for fun สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพอำนวย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นายปริญญา สุวรรณโณ
   2. นางสาวปิยธิดา เดชาภิบาล
   3. นางสาวนฤภร กอบพึ่งตน
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  60 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ลงรักปิดทองกระจก
  ปวช.  1. นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
   2. นางสาวอดิศา จันทรน้อย
   3. นางสาวกัลยรัตน์ ดิษโร
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  61 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:The Roaster
  ปวช.  1. นางสาวเชษฐ์ธิดา วงษ์ธนู
   2. นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
   3. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  62 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
  ปวช.  1. นางสาวเบญญารัตน์ ชัยแก้ว
   2. นางสาวไพริน แซ่ฉ้อง
   3. นางสาวปิยะธิดา เบ็ญโส๊ะ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  63 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Vocabulary and conversation at the airport สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งกานต์ แก้วณรงค์
   2. นางสาวอรญา กิจสกูล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  64 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล สมภักดี
   2. นางสาวสุภัทรา ทองเกลี้ยง
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  65 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านขายนาฬิกา กรณีศึกษาร้านห้างใจเซน
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งรัตน์ ไกรศรีทุม
   2. นางสาวสาริภัทร พะริกะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  66 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:น้ำยางแข็งตัวจากน้ำมะพร้าว
  ปวส.  1. นางสาวธิดาทิพย์ ปานทอง
   2. นางสาวณัฐวดี เขื่อนสุวงศ์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  67 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องดูดฝุ่นจากกล่องพลาสติก
  ปวส.  1. นางสาวศิริพร รัตนพันธุ์
   2. นางสาวสุภาวดี ยอดสวัสดิ์
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  68 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านโออิชิราเมน
  ปวส.  1. นางสาวสริยา ใจเย็น
   2. นางสาวจุฑามาศ ศิริวัฒนกุล
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  69 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรสุดา เพ็งอุดม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  70 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร,ล,ว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางธัญญลักษณ์ แสงสะโน 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  71 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อภาพและเสียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวนูราณีย์ สะมาแอ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง