• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายภัคธร หวังจิต 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายอนุวัฒน์ รอดแก้ว 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาวขวงศ์
   2. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
   3. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายเมทวิน ใจแจ้ง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book วัฒนธรรมภาคใต้ประถมศึกษาปีที่ 6
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์
   2. นางสาววรรณิศา กลึงค์พล
   3. นางสาวชนัญชิดา เลขา
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ
  ปวช.  1. นางสาวชุติมา บุญศิลป์
   2. นางสาวณัฐณิชา รัตนเมือง
   3. นางสาวสุนันทา ปรีชา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:ถุงมือเตือนภัย
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายปรีชาพล คีรีวัลย์
   3. นายไตรภพ เกตสัตบรรณ
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง