• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายธรรมราช ประสิทธ์พงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการเกมส์เปิดป้ายทายคำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ปวส.  1. นายชลพรรษ บุญญาธิการ
   2. นายประมุข ดีเป็นแก้ว
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ซอสเพสโต้(Pesto Sauce)
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล หนูจันทร์
   2. นางสาวพรพิมล อินทะเรือง
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:พื้นฐาน
  เรื่อง:ผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ กลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Co-op กับกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นางสาวมัลลิกา คงอินทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน