• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติกาล ชูลีกร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวสิริตา วัชรกาฬ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสร้อยฟ้า อาชาทรง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวหทัยภัทร แสงณรงค์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แยมเสาวรส
  ปวช.  1. นางสาวพรไพลิน นาสนิท
   2. นางสาวลลิตา คล้ายอักษร
   3. นายชนะพล แซ่แจ้ง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยื
  ปวช.  1. นายรัชชานนท์ วงศ์นุสิทธิ์
   2. นายจตุพล อนุพันธ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องตัดขนมปังอย่างง่าย
  ปวช.  1. นางสาวกวิตา ศรีใหม
   2. นางสาวสมาย ศรีใหม
   3. นางสาวนฤมล ปานเจี้ยง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:แอปพลิเคชั่น สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
  ปวช.  1. นายนพดล มณีโชติ
   2. นางสาวอนุชิตา เมฆาวรรณ์
   3. นางสาวณัฐชยา สังข์ประคอง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:Hardware Fun Games
  ปวส.  1. นายอมรพล สระหงษ์ทอง
   2. นางสาวโอรัญญา สุขแก้ว
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ครีมอาบน้ำงาดำ
  ปวส.  1. นางสาวรัชนี แก้วกระจ่าง
   2. นางสาวปริมล แก้วบุญส่ง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน